Tham gia CLB

Điền thông tin+photo CMND,hoặc thẻ sv
Nộp Đơn và phí thành viên 

Liên hê: karatedovnua@gmail.com, SĐT: phúc(0988189823) . 

Lịch Tập Chính

T3 T5 CN, sân nhà văn hóa Đào Nguyên

lớp mới: 18h30-20h (nâng dần thời gian)

lớp thi đâu đỉnh cao: 18h30-21h30

 

 

Quên mật khẩu?

*

Quy định về tổ chức và hoạt động của câu lạc bộ Thể dục Thể thao cấp trường

Quy định về tổ chức và hoạt động của câu lạc bộ Thể dục Thể thao cấp trường

QUY ĐỊNH

Về tổ chức và hoạt động của câu lạc bộ Thể dục Thể thao cấp trường (Ban hành kèm theo quyết định số 15/QĐ-HTT ngày 20 tháng 02 năm 2012
của Chủ tịch Hội TT ĐH&CN Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)

 

Căn cứ Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006;

Căn cứ Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ thông tư số: 18/2011/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Quy định mẫu về tổ chức và hoạt động của câu lạc bộ thể dục thể thao cơ sở
Hội Thể thao ĐH&CN Nhà trường quy định về tổ chức và hoạt động của câu lạc bộ thể dục thể thao trong toàn trường như sau:
Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh
1. Quy định mẫu về tổ chức và hoạt động của câu lạc bộ thể dục thể thao (CLB TDTT) trong trường.
2. Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia tổ chức và hoạt động CLB TDTT trong trường.
Điều 2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của CLB TDTT trong trường
1. Vị trí
a) CLB TDTT trong trường là tổ chức tự nguyện, được thành lập tại các đơn vị (bao gồm cả CBVC và sinh viên, học viên cao học) sau đây gọi chung là đơn vị.
b) CLB TDTT trong trường chịu sự quản lý nhà nước về thể dục, thể thao của Nhà trường;
2. Chức năng
Tuyên truyền, vận động những người có cùng sở thích để tự nguyện tổ chức, phổ biến, hướng dẫn hoạt động TDTT nhằm thoả mãn nhu cầu rèn luyện thân thể, vui chơi giải trí, nâng cao sức khoẻ, cải thiện đời sống văn hoá, tinh thần và nâng cao thành tích thể thao cho người tập.
3. Nhiệm vụ của CLB TDTT trong trường:
a) Vận động những người có cùng sở thích, tự nguyện tham gia hoạt động TDTT;
b) Tổ chức thường xuyên tập luyện TDTT nhằm nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc; tăng cường sự hợp tác, giao lưu, nâng cao sự hiểu biết về TDTT cho người tập;
c) Tổ chức, tham gia các giải thể thao quần chúng, các hoạt động văn hoá, thể thao ở địa phương, đơn vị;
d) Tuyên truyền, giáo dục, vận động để hội viên chấp hành pháp luật, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước;
đ) Quản lý và phát triển hội viên;
e) Tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật;
g) Xây dựng quy chế hoạt động, trình cấp ra quyết định thành lập phê duyệt và tổ chức thực hiện.
Điều 3. Công nhận và giải thể CLB TDTT trong trường
1. Hồ sơ đề nghị công nhận câu lạc bộ thể dục thể thao cơ sở, gồm:
a) Quyết định thành lập;
b) Danh sách Ban Chủ nhiệm;
c) Danh sách hội viên;
d) Địa điểm tập luyện;
đ) Quy chế hoạt động.
2. Công nhận CLB TDTT trong trường
Trong thời hạn 07 ngày làm việc sau khi nhận được đủ hồ sơ đề nghị theo quy định tại khoản 1 Điều này, Chủ tịch Hội TTĐH&CN nhà trường ra quyết điịnh thành lập CLB TDTT. Trường hợp không công nhận thì phải có văn bản nêu rõ lý do.
3. Trong trường hợp CLB TDTT trong trường hoạt động trái với quy định của pháp luật thì cơ quan ra quyết định công nhận sẽ quyết định giải thể CLB TDTT trong trường. Trường hợp CLB TDTT trong trường tự giải thể thì phải báo cáo cho Chủ tịch Hội TTĐH&CN nhà trường ra quyết định công nhận.
Điều 4. Tổ chức của câu lạc bộ thể dục thể thao cơ sở
1. Ban chủ nhiệm gồm: Chủ nhiệm và các Phó Chủ nhiệm do hội viên bầu hoặc chỉ định.
2. Hội viên câu lạc bộ.
3. Tên gọi CLB TDTT trong trường phải phù hợp với nội dung hoạt động và truyền thống của dân tộc, với các quy định của Nhà trường.
Điều 5. Hoạt động của câu lạc bộ thể dục thể thao cơ sở
1. Hội TTĐH&CN nhà trường hoạt động theo hình thức tự quản, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.
2. Tài chính của Hội TTĐH&CN nhà trường gồm:
a) Thu từ đóng góp của hội viên, tài trợ, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân;
b) Chi cho các hoạt động của câu lạc bộ được các hội viên thống nhất và công khai.
3. Hoạt động của Hội TTĐH&CN nhà trường dựa trên chương trình, kế hoạch đã được xây dựng.
Điều 6. Tổ chức thực hiện
1. Hội TTĐH&CN nhà trường có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định này.
2. Giám đốc Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao phối hợp với Hội TTĐH&CN nhà trường chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quy định này.
3. Thành viên phụ trách các hoạt động TDTT của các đơn vị trong nhà trường triển khai thực hiện quy định này.
Điều 7. Điều khoản thi hành
Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ..../..../201... và thay thế cho quy định trước đó.
Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các đơn vị, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Hội TTĐH&CN nhà trường (qua Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao) để xem xét, sửa đổi, bổ sung kịp thời./. Nơi nhận:
- Hội TT ĐH&CN Hà Nội (để báo cáo);
- Đảng ủy, Ban giám hiệu;
- Các thành viên trong Hội TT ĐH&CN trường;
- Lưu VT.
CHỦ TỊCH HỘI
PHÓ HIỆU TRƯỞNG PGS.TS Nguyễn Hữu Ngoan

 

TOP